top of page

Բարի գալուստ

Զմրուխտ շների ուսուցում

ընդլայնելով ձեր և ձեր շան աշխարհը

IMG_2012.jpeg

Հանդիպեք ձեր   մարզիչին

IMG_2328.JPG

(Jey and their dog Dahlia practicing NASDA)

At Emerald Dog Training, I believe in helping you and your dog achieve your dreams together. I believe in a balanced and customized approach designed to provide your dog with the tools they need to become a confident, well-adjusted and obedient companion. My methods are focused on building a strong foundation in relationship building, trust, and clear communication between you and your dog, so you can enjoy an enriched life together. Let’s work together and see what amazing things you and your dog can accomplish!

IMG_2179.jpg
IMG_1950.jpeg
IMG_3237.JPG

no dog discrimination

No matter the breed, age, or temperament; I will help your dog become the best version of themselves so their world becomes more enriched with you in it. 

Ինչ կարող եք ակնկալել ձեր մարզիչից

Ապացույցների վրա հիմնված

և

Իրական կյանքի մարզում

Հնազանդություն

and 

Վարքագծի փոփոխություն

Տախտակ և գնացք

և

Անհատական Դասեր

I am passionate about helping you and your dog to build a trusting and respectful relationship. I offer accessible*, quality, and affordable training services that prioritize empathy and compassion for both you and your dog. Leave with confidence knowing while life is unpredictable, you are able to be the dog trainer your dog needs, and overcome any obstacle. Know you have a canine citizen you can bring on all your adventures.

IMG_2991.jpeg

*I offer an Elder discount to clients 60+ years old, a discount for BIPOC as reparation, and a discount for fellow LGBTQIA community members (contact me for details). 

Contact
bottom of page